MENU

Smluvní podmínky

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazník) a hotelem Maxant, Frymburk 80, 382 79, se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

Hotel MAXANT s.r.o.

Frymburk 80,38279

IČ:062 57 640

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi zákazníkem a Hotelem Maxant vznikne na základě písemné smlouvy, (tj. řádně vyplněné objednávky nebo poptávky z www stránek hotelu nebo objednávky zaslané e-mailem, faxem nebo dopisem). Poptávkový formulář nebo písemná objednávka musí být potvrzena zpět hotelovou recepcí a to faxem, dopisem či e-mailem.

Výjimku tvoří pobyty, jejichž den nástupu je 2 a méně dní od data objednání, zde se za závaznou objednávku považuje i telefonické objednání.

3. Garance platební kartou
Online rezervace je garantovaná platební kartou.

Vyžadujeme platnou kreditní kartu ke krytí rezervace pro případ storna po termínu nebo nepřijede-li host vůbec. Vyhrazujeme si právo rozhodnout se, že u vaší kreditní karty provedeme předběžnou autorizaci, abychom zjistili, že tato karta je platná a že na ní je dostatečná suma.

V případě zrušení rezervace ze strany zákazníka v době, na kterou se vztahují storno poplatky, si hotel vyhrazuje právo na účtování storno poplatků i bez přítomnosti zákazníka.

4. Záloha
Hotel si vyhrazuje právo požadovat zaslání zálohové platby před uskutečněním pobytu. Výše zálohy je 50% a její splatnost je týden, pokud není dohodnuto jinak.

5. Doplatek
Doplatek na hotelové služby bude vyžadován v den příjezdu.

6. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s hotelem kdykoliv před odjezdem na pobyt. Zrušení pobytu se vyžaduje písemnou formu. Případné storno poplatky se vypočítávají z celkové částky za pobyt, nikoliv z výše případné zálohové platby.

 7. Storno poplatky
Akceptujeme pouze storno zaslané písemnou formou.

 Standardní  storno podmínky:

  • Storno pobytu více jak 31 dnů před datem nástupu – bez poplatku
  • Storno pobytu od 30. dne do 14. dne před nástupem -  20% z celkové ceny.
  • Storno pobytu od 13. dne do 7. dne před nástupem  -  30% z celkové ceny.
  • Storno pobytu od 6. dne do 3. dne před nástupem  -  50% z celkové ceny.
  • Storno pobytu od 2. dne do dne nástupu 100% z ceny služeb.

Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum doručení písemného oznámení hotelu.

Hotel nebude účtovat storno poplatky při zrušení objednávky pobytu nebo nenastoupení klienta jen v případě vážné nemoci nebo úmrtí ubytovaného.

8. Zrušení pobytu ze strany hotelu
Hotel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo nebo ohroženo nebo následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (zaslání závazné objednávky) předvídat. Zrušení pobytu je hotel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a zákazník obdrží peníze za sjednané služby v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

9. Předčasné ukončení pobytu
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně hotelu, nevzniká hotelu povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu nebo snížit cenu objednaného pobytu, ani její poměrnou část.

10. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.

11. Slevy, last minute nabídky, kupony
Slevy a slevové kupony nelze kombinovat, hotel vždy uplatní slevu, která je pro hosta nejvýhodnější.

Last minute nabídky nelze kombinovat s jinou slevou nebo kuponem.

12. Dětské ceny
Dětské ceny se počítají dle aktuálního ceníku / nabídky.

1dítě do 1,99 let je zdarma a to bez nároku na vlastní lůžko a stravu.

V případě 2. dítěte do 1,99 let bude účtována cena jako pro dítě od 3-5 let.

13. Poplatek za neobsazené lůžko
Pokud bude host požadovat pokoj, kde je více lůžek než předpokládaný počet ubytovaných osob, bude mu účtován poplatek za neobsazené lůžko.

14.  Dárkové poukazy
Za zaplacené dárkové poukazy se peníze nevracejí. Po dohodě lze ale prodloužit platnost poukazu.

15. Mimosoudní řešení sporu

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Nebo
Finanční arbitr, sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Webs:www.finarbitr.cz

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

15. Platnost
Tyto "Všeobecné smluvní podmínky"  platí pro účastníky pobytů v hotelu Maxant, Frymburk č.p. 80, a vstupují v platnost dne 1.1.2014 a vztahují se na objednané služby a pobyty po tomto datu.

Doporučujeme uzavřít tuzemské cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění pro zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty.